O Konwencie

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, działający w oparciu o Statut Związku Powiatów Polskich, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, istnieje od 1999 roku.

Konwent tworzą starostowie z województwa małopolskiego (19) i prezydenci miast na prawach powiatu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).

Członkowie konwentu wybierają spośród siebie przewodniczącego, który organizuje pracę konwentu i zabezpiecza warunki odbywania posiedzeń oraz dwóch wiceprzewodniczących.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego reprezentuje interesy członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa małopolskiego.

Cele realizowane są poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową, a także z innymi instytucjami z obszaru naszego województwa, wymianę doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty, jak również podejmowanie wspólnych działań powiatów w wymiarze ogólnowojewódzkim.

Starostwie spotykają się na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, na których formułowane są stanowiska i opinie.