Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 16 września 2015

Konwent wrzesien 2015      W środę 16 września 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wzięło udział 16 członków Konwentu oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Mirosław Stec i Jacek Kwiatkowski z Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Piotr Szymański – dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych UM, Wojciech Pałka – wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Rafał Kopeć – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wojciech Basta – dyrektor Wydziału Geodezji oraz Mirosław Golanko – zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Obrady rozpoczęły się od prezentacji Piotra Szymańskiego – Dyrektora Departamentu Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – w której omówił on założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej na temat możliwości pozyskania środków finansowych na zadania powiatu w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych. Po prezentacji nastąpiła dyskusja w której Starostowie przedstawili swoje uwagi, szczególnie co do niewystarczającego finansowania projektu z zewnętrznych środków.

W dwóch kolejnych punktach obrad przyjęto dwa stanowiska: w sprawie powołania instytucji koronera oraz w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W pierwszym stanowisku stwierdzono, że istnieje podstawa do powołania instytucji tzw. koronera, natomiast brak jest dostatecznych uregulowań w aktach wykonawczych do ustawy o cmentarzach, które umożliwiałyby wdrożenie przedmiotowego zapisu ustawowego. Szczególnie wskazano na brak podstawy prawnej do finansowania instytucji koronera z budżetu powiatu, dlatego Starostowie w podjętym stanowisku wnioskują o pilne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uregulowania powyższych kwestii.

Drugie stanowisko w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazało, że w aktualnym stanie prawnym brak jest jednoznacznego wskazania, który organ jest wierzycielem z tytułu dochodów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (czy jest to marszałek województwa czy starosta). Dlatego Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego wnioskuje do Marszałka Sejmu, wszystkich Klubów Parlamentarnych oraz wszystkich posłów niezrzeszonych o pilne zmiany ww. ustawie, polegające na wskazaniu organu, który będzie prowadził windykację opłat (naliczonych na podstawie wspomnianej ustawy). Jednoznaczne doprecyzowanie roli organu odpowiedzialnego za windykację należności powinno być jak najszybciej procedowane i powinno spełniać postulaty zgłaszane w tym zakresie przez samorządy powiatowe.

W dalszej części posiedzenia Konwentu starostowie przyjęli i podpisali deklarację w sprawie aplikowania o środki finansowe w ramach osi priorytetowej dot. ochrony zdrowia oraz omówili zagadnienia dotyczące standaryzacji procedur realizowanych w powiatach w zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami. W tym punkcie prof. dr. hab. Mirosław Stec przedstawił Fundację Małopolska Izba Samorządowa i zadeklarował chęć działania na rzecz wszystkich placówek samorządowych, szczególnie w sferze reprywatyzacji, gdzie ze względu na bardzo różnorodne sprawy nie ma możliwości stworzenia uniwersalnej dla każdego przypadku legislacji. Następnie Mirosław Golanko – zastępca dyrektora ORB przedstawił informację na temat aktualnie prowadzonych prac przez Małopolski Urząd Wojewódzki w zakresie standaryzacji ww. procedur.

W ostatnim punkcie posiedzenia przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Józef Krzyworzeka przedstawił projekt ankiety dot. reprywatyzacji. Ustalono też, że dane dotyczące roszczeń zostaną zebrane w jednostkach samorządowych i przekazane do Związku Powiatów Polskich.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Zawoja, 16-17 czerwca 2015 r.

Protokół nr 5/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie koronera

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie gruntów rolnych