Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 11 marca 2020

     11 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Omówiono bieżącą pracę Wydziałów Komunikacji po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – zagadnienie omówił Marian Prusik, dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Aktualne informacje na temat warunków udziału i wspólnej realizacji projektu w ramach naboru konkursowego Dostępny Samorząd przedstawił Piotr Romański, kierownik Biura Strategii  i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji pana Andrzeja Potępy, starosty brzeskiego jako kandydata do prac w Zarządzie  ZPP –  wybór uzupełniający. Jacek Kobyłka, starosta miechowski został wybrany przedstawicielem Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego do prac w Komisji Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Zostały również zgłoszone projekty wniosków pani Marii Gubały, starosty Powiatu  Gorlickiego, o wypracowanie wystąpienia do Wojewody Małopolskiego w sprawie finansowania Projektu w poddziałaniu „E-usługi w informacji przestrzennej” w ramach RPO WM w latach 2014 – 2020” a także wystąpienia do Głównego Geodety Kraju w sprawie dofinansowania projektu w poddziałaniu  „E-usługi w informacji przestrzennej” ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu starosta krakowski, Wojciech Pałka.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 27 grudnia 2019 r

Protokół nr 6/2019

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 17 grudnia 2019

      We wtorek 17 grudnia 2019 roku w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia omówiono realizację  projektów drogowych i osuwiskowych. W kolejnym punkcie została przedstawiona  aktualna sytuacja realizacji programu E-usługi w informacji przestrzennej.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął trzy Stanowiska:

– w sprawie doprecyzowania przepisów w zakresie budowy kanałów technologicznych,

– w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi,

– w sprawie Rezolucji Stowarzyszenia Szpitali Małopolski.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 27 grudnia 2019 r

Protokół nr 5/2019

Stanowisko w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.

Stanowisko w sprawie Rezolucji Stowarzyszenia Szpitali Małopolski.

Stanowisko w sprawie doprecyzowania przepisów w zakresie budowy kanałów technologicznych.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Limanowa, 11 września 2019

    11 września w Słopnicach odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, którego gospodarzem był Powiat Limanowski. W spotkaniu tradycyjnie wzięli udział starostowie powiatów, a także gościnnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji. Obradom Konwentu przewodniczył Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

Omawiano aktualną sytuację na rynku pracy. W kolejnym punkcie Marta Mordarska – dyrektor PFRON– omówiła sposoby aktywizacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych  oraz działań podejmowanych przez PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dyrektor Oddziału Terenowego TVP3 przedstawił propozycję współpracy TVP3  z samorządem powiatowym i udział w cyklu audycji w konwencji magazynowo-reportazowej.

Następnie głos zabrał  Wicemarszałek Łukasz Smółka informując o środkach finansowych, którymi dysponuje samorząd województwa oraz o dotacjach jakie samorządy mogą uzyskać z budżetu województwa, funduszy europejskich czy ze środków pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury na poprawę infrastruktury drogowej.

W dyskusji nt. projektów z FDS starostowie zaproponowali pisemne wystąpienie do Wojewody w zakresie możliwości prolongaty założonych w programie terminów.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 11 września 2019 r

Protokół nr 4/2019

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 maja 2019

W dniu 14 maja br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się III Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Omawiano aktualną sytuację i problemy związane z prowadzeniem projektów dotyczących e-geodezji w informacji przestrzennej.

Następnie Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny zaprosił starostów do współpracy we wspólnej dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców małopolski.

Nawiązał on również do jubileuszu 100-lecia działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. W kolejnym punkcie dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, Leszek Wojciech Basta przedstawił najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Wiceprzewodniczący Konwentu, starosta myślenicki Pan Józef Tomal wnioskował o przyjęcie stanowiska dotyczącego sytuacji kadrowej i finansowej pielęgniarek zatrudnionych  w Domach Pomocy Społecznej.

W sprawach bieżących starostowie zwrócili uwagę na problemy dotyczące m. in. służby zdrowia oraz remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 maja 2019 r

Protokół nr 3/2019

Stanowisko Konwentu

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 6 marca 2019

Konwent – Kraków, 6 marca 2019 r.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się drugi w tym roku Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów leżących w granicach małopolski oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka i członek Zarządu Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka.

Przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka po otwarciu posiedzenia przywitał i przedstawił wszystkich zebranych. Następnie Wojewoda Piotr Ćwik zaprosił wszystkich starostów do współpracy przy realizacji programów rządowych. Szczególną uwagę zwrócił na nowo powstały fundusz dróg samorządowych, który wpłynie na znaczne poprawienie stanu dróg lokalnych w całym województwie. Wojewoda zgłosił również chęć pomocy w celu rozwiązywania różnych lokalnych problemów na szczeblu rządowym.

Następnie głos zabrał marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, który przedstawił członków Zarządu Województwa Małopolskiego. Anna Pieczarka zaprosiła starostów do współpracy w dziedzinie kultury, zabytków czy organizacji pozarządowych, natomiast Łukasz Smółka w dziedzinie funduszy europejskich transportu, komunikacji, dróg, rolnictwa i bezpieczeństwa. Następnie dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Paweł Knapczyk przedstawił informację na temat funduszy europejskich i wszystkich realizowanych projektów.

W dyskusji starostowie zwrócili uwagę na problemy związane ze scaleniami, stanami prawnymi dróg, realizacją projektu e-usług.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 6 marca 2019 r

Protokół nr 2/2019

Stanowisko Konwentu

Starosta krakowski we władzach ZPP

Zgromadzenie Ogólne ZPP

17 stycznia br. w Warszawie odbyło się XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, na którym dokonano wyboru nowych władz  Związku.

Nowym Prezesem został p. Andrzej Płonka – starosta  bielski.
Starosta krakowski Wojciech Pałka został członkiem zarządu ZPP.

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Myślenice, 8 stycznia 2019

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego w Myślenicach

8 stycznia 2019 roku w Myślenicach odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja starostów i prezydentów miast na prawach powiatu województwa małopolskiego VI kadencji i prezentacja działalności Związku Powiatów Polskich. Starostwie przyjęli Regulamin Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego oraz wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczących i delegatów do kilku jednostek.

Przewodniczącym Konwentu Województwa Małopolskiego został starosta krakowski Wojciech Pałka. Wiceprzewodniczącymi zostali starosta brzeski Andrzej Potępa i starosta myślenicki Józef Tomal. Rekomendację Konwentu do Zarządu Związku Powiatów Polskich otrzymali starosta krakowski Wojciech Pałka i starosta olkuski Paweł Piasny. Do prac Małopolskiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego wydelegował starostę tarnowskiego Romana Łucarza. Do prac Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydelegowano starostę limanowskiego Mieczysława Urygę. Do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Konwent wskazał starostę bocheńskiego Adama Kortę. W Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski zasiądzie starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

 

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Myślenice 8 stycznia 2019 r.

Protokół nr 1/2019

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Nowa Wieś, 21 września 2018

01W Nowej Wsi obradował Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Starostowie rozmawiali o wynagrodzeniach w szpitalach. – W pełni zgadzamy się z rządem i związkowcami, pensje w służbie zdrowia muszą rosnąć, ale nie może to się odbywać kosztem samorządów. My mamy do utrzymania również drogi, szkoły, domy pomocy społecznej – komentował Józef Tomal Starosta Myślenicki – Wiceprzewodniczący Konwentu.

Konwent został zwołany na prośbę dyrektorów szpitali, ponieważ strona rządowa chce, by pochodne od podwyżek przyznanych personelowi medycznemu płacił samorząd, a więc, aby powiat płacił tzw. pochodne – podatki, składki na ZUS i składki zdrowotne. – W skali roku to kilka milionów złotych. Rząd powinien zadbać o to, byśmy jako samorząd mogli udźwignąć te nowe obowiązki. W takiej sytuacji można zadać pytanie: komu mamy zabrać? Szkołom? Przestać remontować drogi? – pytał retorycznie Starosta Myślenicki.

Uzgodniono, iż w trybie obiegowym zostanie przygotowane i podjęte stanowisko w sprawie wejścia w życie rozporządzeń Ministra Zdrowia realizujących podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Tarnów 18 kwietnia 2018 r.

Protokół nr 3/2018

Stanowisko Konwentu

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Myślenice, 6 czerwca 2018

05     W dniu 06 czerwca 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyło się drugie w bieżącym  roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pan Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Hubert Guz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przedstawiciele  powiatów z Małopolski oraz Pani Izabela Młynarczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach.

Głównym punktem obrad  był stan realizacji projektów powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pan Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego zwrócił szczególną uwagę na wykonywanie „Ram Wykonania”  i apelował o jak najszybsze uruchamianie wniosków o płatność w poszczególnych projektach.  Następnie Pan Dyrektor Hubert Guz przedstawił szczegółowo obecny stan realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym  oraz Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

Kolejnym punktem obrad był temat  realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw w kontekście regulacji systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk szczegółowo przedstawiła procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców oraz omówiła najczęściej spotykane nadużycia ze strony pracodawców.

Ponadto starostowie dyskutowali nad Rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz omówili bieżące sprawy Konwentu.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Tarnów 18 kwietnia 2018 r.

Protokół nr 2/2018

Stanowisko Konwentu

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Tarnów, 18 kwietnia 2018

Konwent Tarnow 18kwietnia2018    W dniu 18 kwietnia 2018r. w Tarnowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. W obradach udział wzięli przedstawiciele 17 powiatów oraz zaproszeni goście:  Pani Krystyna Gołębiowska – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w Tarnowie, Pan Ryszard Listwan – Zastępca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Pan Andrzej Pajor – Przewodniczący Kolegium Forum e-Geodezja w Małopolsce.

Posiedzenie rozpoczęto od złożenia podziękowań Panu Józefowi Krzyworzece, który pełnił funkcję Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w latach 2015-2017. Składając podziękowania Pan Józef Tomal Wiceprzewodniczący Konwentu  podkreślił jego zasługi i wkład pracy na rzecz rozwoju samorządności i Województwa Małopolskiego.

Pierwszym punktem obrad było wystąpienie Pana Ryszarda Listwana – Zastępcy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie współpracy oraz skoordynowania trybu postepowania powiatów i inspekcji ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza.

Następnie Pan Andrzej Pajor Przewodniczący Kolegium Forum e-Geodezja w Małopolsce omówił bieżące kwestie dotyczące realizacji projektu. Poruszył temat dotacji celowej od Wojewody na tzw. wkład własny oraz przedstawił najczęściej występujące problemy w postepowaniach przetargowych.

Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie Pana Ludwika Węgrzyna Prezesa Związku Powiatów Polskich na temat działalności Związku Powiatów Polskich. Pan Prezes zaznaczył, iż główną ideą i celem funkcjonowania ZPP jest obrona interesów samorządów powiatowych i podejmowanie działań, które odzwierciedląją potrzeby samorządów członkowskich.

W sprawach bieżących poruszono problem wysokości subwencji oświatowej oraz kwestie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

źr. zdjęć: www.tarnow.pl

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Tarnów 18 kwietnia 2018 r.

Protokół nr 1/2018