Bez kategorii

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 21 października 2021 r

W czwartek 21 października br. w Ojcowie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski.

Podczas obrad poruszono kilka ważnych tematów dotyczących m.in. nowej perspektywy środków UE „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości” – temat omówiła Magdalena Łasak-Strutyńską, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Starosta chrzanowski przedstawił aktualną informację dotyczącą przebiegu prac  nad projektem Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2022-2026.

Starosta Maria Gubała złożyła wniosek o wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął dwa Stanowiska:

– w sprawie uwzględnienie dofinansowania dróg powiatowych w projekcie Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027,

– równego traktowania pracowników poprzez ustalenie jednakowego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na takich samych stanowiskach i wykonujących takie same obowiązki pracownicze.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15-16 czerwca 2021 r

Protokół nr 11/2021

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – dofinansowanie do powiatowej infrastruktury drogowej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – finansowanie wynagrodzeń w podmiotach leczniczych

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 15-16 czerwca 2021 r

W dniach 15 – 16 czerwca 2021 roku w Wysowej-Zdroju odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. W obradach na zaproszenie Przewodniczącego Pana Wojciecha Pałki, udział wzięli Pan Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek WM oraz Pani Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Kraków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas obrad poruszone zostały tematy dotyczące współpracy i programów, które w ramach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego.
Nie zabrakło rozmów o nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027. Omówiono również współpracę z PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15-16 czerwca 2021 r

Protokół nr 10/2021

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 20 stycznia 2021 r

W formie wideokonferencji zorganizowano środowy (20.01.21) Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Do rozmowy zaproszeni zostali wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

W czasie trwającej ponad dwie godziny rozmowy samorządowcy wraz z zaproszonymi gośćmi poruszyli wiele ważnych tematów m.in. walkę z pandemią koronawirusa oraz jej gospodarczymi skutkami.

Pojawił się także temat szczepień. Wojewoda zapewniał, że mimo czasowego ograniczenia dostaw szczepionki, osoby, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki, otrzymają także drugą. Poruszono również temat planowanej restrukturyzacji publicznych szpitali.

Omówiono propozycję powołania w każdym małopolskim powiecie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizację w Małopolsce programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 20 stycznia 2021 r

Protokół nr 9/2021

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 9 października 2020 r

9 października br. w formule zdalnej odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego z udziałem Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego. Omówiono realizację inwestycji w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych oraz Tarczę dla samorządów – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny przedstawił aktualną sytuację epidemiczną w powiatach Województwa Małopolskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 9 października 2020 r

Protokół nr 8/2020

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 19 maja 2020 r

      Dzisiaj, po raz pierwszy w historii w formule zdalnej, odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu, Starosta Krakowski Wojciech Pałka.
Po otwarciu spotkania przez przewodniczącego głos zabrał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przedstawiając sytuację zaopatrzenia szpitali powiatowych i domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego w środki ochrony osobistej z zasobów Wojewody Małopolskiego. W drugiej części posiedzenia aktualny stan zagrożenia funkcjonowania placówek całodobowych oraz projektów mających na celu ich wsparcie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przedstawili Marszałkowie Województwa Małopolskiego: Witold Kozłowski, Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. Poinformowali oni również o efektach uruchomienia programu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Spotkanie zakończyły rozmowy na temat spraw bieżących.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 19 maja 2020 r

Protokół nr 7/2020

Foto: Krzysztof Kamiński/Starostwo Powiatowe w Krakowie

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 11 marca 2020

     11 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Omówiono bieżącą pracę Wydziałów Komunikacji po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – zagadnienie omówił Marian Prusik, dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Aktualne informacje na temat warunków udziału i wspólnej realizacji projektu w ramach naboru konkursowego Dostępny Samorząd przedstawił Piotr Romański, kierownik Biura Strategii  i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji pana Andrzeja Potępy, starosty brzeskiego jako kandydata do prac w Zarządzie  ZPP –  wybór uzupełniający. Jacek Kobyłka, starosta miechowski został wybrany przedstawicielem Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego do prac w Komisji Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Zostały również zgłoszone projekty wniosków pani Marii Gubały, starosty Powiatu  Gorlickiego, o wypracowanie wystąpienia do Wojewody Małopolskiego w sprawie finansowania Projektu w poddziałaniu „E-usługi w informacji przestrzennej” w ramach RPO WM w latach 2014 – 2020” a także wystąpienia do Głównego Geodety Kraju w sprawie dofinansowania projektu w poddziałaniu  „E-usługi w informacji przestrzennej” ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu starosta krakowski, Wojciech Pałka.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 27 grudnia 2019 r

Protokół nr 6/2020

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 17 grudnia 2019

      We wtorek 17 grudnia 2019 roku w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia omówiono realizację  projektów drogowych i osuwiskowych. W kolejnym punkcie została przedstawiona  aktualna sytuacja realizacji programu E-usługi w informacji przestrzennej.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął trzy Stanowiska:

– w sprawie doprecyzowania przepisów w zakresie budowy kanałów technologicznych,

– w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi,

– w sprawie Rezolucji Stowarzyszenia Szpitali Małopolski.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 27 grudnia 2019 r

Protokół nr 5/2019

Stanowisko w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.

Stanowisko w sprawie Rezolucji Stowarzyszenia Szpitali Małopolski.

Stanowisko w sprawie doprecyzowania przepisów w zakresie budowy kanałów technologicznych.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Limanowa, 11 września 2019

    11 września w Słopnicach odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, którego gospodarzem był Powiat Limanowski. W spotkaniu tradycyjnie wzięli udział starostowie powiatów, a także gościnnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji. Obradom Konwentu przewodniczył Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

Omawiano aktualną sytuację na rynku pracy. W kolejnym punkcie Marta Mordarska – dyrektor PFRON– omówiła sposoby aktywizacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych  oraz działań podejmowanych przez PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dyrektor Oddziału Terenowego TVP3 przedstawił propozycję współpracy TVP3  z samorządem powiatowym i udział w cyklu audycji w konwencji magazynowo-reportazowej.

Następnie głos zabrał  Wicemarszałek Łukasz Smółka informując o środkach finansowych, którymi dysponuje samorząd województwa oraz o dotacjach jakie samorządy mogą uzyskać z budżetu województwa, funduszy europejskich czy ze środków pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury na poprawę infrastruktury drogowej.

W dyskusji nt. projektów z FDS starostowie zaproponowali pisemne wystąpienie do Wojewody w zakresie możliwości prolongaty założonych w programie terminów.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 11 września 2019 r

Protokół nr 4/2019

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 maja 2019

W dniu 14 maja br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się III Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Omawiano aktualną sytuację i problemy związane z prowadzeniem projektów dotyczących e-geodezji w informacji przestrzennej.

Następnie Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny zaprosił starostów do współpracy we wspólnej dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców małopolski.

Nawiązał on również do jubileuszu 100-lecia działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. W kolejnym punkcie dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, Leszek Wojciech Basta przedstawił najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Wiceprzewodniczący Konwentu, starosta myślenicki Pan Józef Tomal wnioskował o przyjęcie stanowiska dotyczącego sytuacji kadrowej i finansowej pielęgniarek zatrudnionych  w Domach Pomocy Społecznej.

W sprawach bieżących starostowie zwrócili uwagę na problemy dotyczące m. in. służby zdrowia oraz remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 maja 2019 r

Protokół nr 3/2019

Stanowisko Konwentu

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 6 marca 2019

Konwent – Kraków, 6 marca 2019 r.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się drugi w tym roku Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów leżących w granicach małopolski oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka i członek Zarządu Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka.

Przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka po otwarciu posiedzenia przywitał i przedstawił wszystkich zebranych. Następnie Wojewoda Piotr Ćwik zaprosił wszystkich starostów do współpracy przy realizacji programów rządowych. Szczególną uwagę zwrócił na nowo powstały fundusz dróg samorządowych, który wpłynie na znaczne poprawienie stanu dróg lokalnych w całym województwie. Wojewoda zgłosił również chęć pomocy w celu rozwiązywania różnych lokalnych problemów na szczeblu rządowym.

Następnie głos zabrał marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, który przedstawił członków Zarządu Województwa Małopolskiego. Anna Pieczarka zaprosiła starostów do współpracy w dziedzinie kultury, zabytków czy organizacji pozarządowych, natomiast Łukasz Smółka w dziedzinie funduszy europejskich transportu, komunikacji, dróg, rolnictwa i bezpieczeństwa. Następnie dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Paweł Knapczyk przedstawił informację na temat funduszy europejskich i wszystkich realizowanych projektów.

W dyskusji starostowie zwrócili uwagę na problemy związane ze scaleniami, stanami prawnymi dróg, realizacją projektu e-usług.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 6 marca 2019 r

Protokół nr 2/2019

Stanowisko Konwentu