Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 28 stycznia 2016

Konwent_28012016_1W czwartek 28 stycznia br odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w Starostwie Powiatowym w Krakowie. W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów, wicestarostowie oraz zaproszeni goście: wojewoda małopolski Józef Pilch, I wicewojewoda Józef Gawron, II wicewojewoda Piotr Ćwik, geodeci powiatowi oraz przedstawiciele miasta Krakowa i Tarnowa. Podczas posiedzenia wojewoda Józef Pilch nakreślił plan swojej pracy, opowiedział o planach rządu, nowych programach oraz zwrócił szczególną uwagę na organizację Światowych Dni Młodzieży. Zadeklarował również wolę współpracy z samorządami na rzecz dynamicznego rozwoju całego regionu. Starostowie z kolei zasygnalizowali najważniejsze problemy z którymi borykają się na co dzień w swoich powiatach. Starosta bocheński mówił o zwrotach byłym właścicielom nieruchomości będących w zasobach majątkowych powiatów i związanymi z tym ogromnymi odszkodowaniami poważnie naruszającymi budżet. Mówił również o Narodowym Programie Budowy i Odbudowy Dróg Powiatowych i Gminnych który został ograniczony o 200 mln złotych, o niedofinansowaniu zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie geodezji, Powiatowych Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności jak również administracji budowlanej. Wojewoda Pilch zapewnił, że odwiedzi każdy powiat i z każdym ze starostów będzie rozmawiał o rozwiązaniu problemów.

W kolejnym punkcie spotkania Wojciech Basta – geodeta powiatu krakowskiego przedstawił prezentację dot. realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014 – 2020, w zakresie Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej. Wskazał na niejednoznaczną interpretację przepisów dotyczących tego projektu. Powiaty były zainteresowane realizacją projektu RPO WM 2014-2020 chcąc zmodernizować i tworzyć bazy EGiB, BDOT500 i GESUT. Natomiast wg instytucji zarządzającej projektem priorytetem są prace związanie z dostępnością i zwiększeniem wykorzystania e-usług. Również wydatki kwalifikowane są wprost ukierunkowane na cyfrowy rozwój informacji przestrzennej. W dyskusji starosta krakowski Józef Krzyworzeka przypomniał, że rozmowy z Urzędem Marszałkowskim nt. modernizacji gruntów trwają już około półtora roku i zwrócił się do Wojewody o pomoc w pozytywnym rozwiązaniu problemu. Starostowie jednogłośnie podjęli stanowisko w powyższej sprawie.

W dyskusji na temat szpitali powiatowych starostowie opowiedzieli się za utrzymaniem kompromisu dotyczącego podziału środków za pomocą algorytmu ustalonego w poprzedniej kadencji. Większością głosów podjęto stanowisko w sprawie podziału alokacji pomiędzy poszczególne powiaty WM w ramach Poddziałania 12.1.3 RPO WM 2014-2020.

Na koniec podjęto dyskusję na temat wystąpienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osobowych w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Starosta bocheński zobowiązał się do przygotowania stanowiska w sprawie nowelizacji ww. ustawy.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 28 stycznia 2016 r.

Protokół nr 1/2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie środków na szpitale 

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji projektu e-usługi wraz z załącznikiem