Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 22 lutego 2016

DSC_0016    W poniedziałek 22 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia starostowie rozmawiali m. in. o sprawach dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Przewodniczący Konwentu przekazał zebranym informację o spotkaniu zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju Kazimierza Bujakowskiego w sprawie realizacji projektów w ramach Poddziałania 2.1.3 E-usługi w informacji przestrzennej. W następstwie spotkania powstał projekt porozumienia dotyczący zasad współpracy przy projekcie. Odnieśli się do niego geodeci powiatowi przedstawiając zastrzeżenia i uwagi. Następnie dyskutowano nad możliwościami i sposobami rozwiązania problemu modernizacji i porozumienia w tej sprawie. Starosta olkuski zgłosił również wniosek w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego podziału środków na modernizację ewidencji gruntów i budynków, który będzie obowiązywał na czas trwania projektu. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie dyskutowano o wykorzystaniu środków finansowych w ramach projektów subregionalnych dla 7. Osi Priorytetowej Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach RPO WM 2014-2020. Okazało się, że kwota wynegocjowana w poprzedniej kadencji na drogi powiatowe (33,5mln) jest przeznaczona również dla gmin przez co po raz kolejny ograniczono pulę środków dla powiatów. Starostowie jednogłośnie potwierdzili uzgodnienia z 2014 roku o zamkniętej puli dla powiatów na drogi powiatowe. Stanowisko w sprawie honorowania ustaleń dotyczące podziału środków zostanie przyjęte na kolejnym posiedzeniu Konwentu.

Podczas posiedzenia Konwent wybrał starostę wadowickiego Bartosza Kalińskiego na przedstawiciela Konwentu Powiatów WM do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz podjął stanowisko w sprawie realizacji i finansowania programu „Rodzina 500 plus”.

W sprawach bieżących starosta oświęcimski Zbigniew Starzec poruszył kwestię dofinansowania szpitali powiatowych w 2016 roku ze środków RPO. Dyrektor Zarządzania Programami Operacyjnymi UM Jakub Szymański zapewnił że po opracowaniu map potrzeb zdrowotnych w czerwcu br. środki zostaną uruchomione dla szpitali powiatowych i wojewódzkich. Przewodniczący Konwentu w związku z pytaniami dotyczącymi finansowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaproponował przekazanie drogą elektroniczną informacji nt. wysokości otrzymanych dotacji oraz wysokości ponoszonych kosztów. Na tym posiedzenie zakończono.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 22 lutego 2016 r.

Protokół nr 2/2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji i finansowania programu „Rodzina 500 plus”

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji działania 12 – Infrastruktura Społeczna, poddziałanie 12.1.3 – Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie podziału środków finansowych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR RPO WM 2014-2020