Bez kategorii

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Rytro, 15-16 kwietnia 2016

DSC02418W  dniach 15-16 kwietnia br., w Rytrze  odbył się kolejny Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu wzięli udział Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego i Pan Jacek Kowalczyk dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Dyskutowano między innymi nad uregulowaniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w zakresie dotyczącym dróg subregionalnych, e-usług w informacji przestrzennej oraz infrastruktury ochrony zdrowia.

Marszałek przybliżył także zasady finansowania inwestycji w drogi wojewódzkie oraz lokalne w ramach Celu tematycznego 7, zawartego w Umowie Partnerstwa.

W drugim dniu omawiano tematy z  zakresu pomocy społecznej. Debatowano nad  poprawą jakości usług społecznych  oraz zasad  ich finansowania.

Starostowie podjęli stanowiska w sprawie:

–  finansowania pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na terenie WM,

–  zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte    pod

drogi publiczne w trybie specustawy drogowej,

– proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia 118 lipca 2001r., – Prawo wodne.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Rytro, 15-16 kwietnia 2016 r.

Protokół nr 3/2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie sposobu finansowania pobytu mieszkańców  Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa małopolskiego

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia
18 lipca 2001r. – Prawo wodne

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 22 lutego 2016

DSC_0016    W poniedziałek 22 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia starostowie rozmawiali m. in. o sprawach dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Przewodniczący Konwentu przekazał zebranym informację o spotkaniu zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju Kazimierza Bujakowskiego w sprawie realizacji projektów w ramach Poddziałania 2.1.3 E-usługi w informacji przestrzennej. W następstwie spotkania powstał projekt porozumienia dotyczący zasad współpracy przy projekcie. Odnieśli się do niego geodeci powiatowi przedstawiając zastrzeżenia i uwagi. Następnie dyskutowano nad możliwościami i sposobami rozwiązania problemu modernizacji i porozumienia w tej sprawie. Starosta olkuski zgłosił również wniosek w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego podziału środków na modernizację ewidencji gruntów i budynków, który będzie obowiązywał na czas trwania projektu. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie dyskutowano o wykorzystaniu środków finansowych w ramach projektów subregionalnych dla 7. Osi Priorytetowej Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach RPO WM 2014-2020. Okazało się, że kwota wynegocjowana w poprzedniej kadencji na drogi powiatowe (33,5mln) jest przeznaczona również dla gmin przez co po raz kolejny ograniczono pulę środków dla powiatów. Starostowie jednogłośnie potwierdzili uzgodnienia z 2014 roku o zamkniętej puli dla powiatów na drogi powiatowe. Stanowisko w sprawie honorowania ustaleń dotyczące podziału środków zostanie przyjęte na kolejnym posiedzeniu Konwentu.

Podczas posiedzenia Konwent wybrał starostę wadowickiego Bartosza Kalińskiego na przedstawiciela Konwentu Powiatów WM do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz podjął stanowisko w sprawie realizacji i finansowania programu „Rodzina 500 plus”.

W sprawach bieżących starosta oświęcimski Zbigniew Starzec poruszył kwestię dofinansowania szpitali powiatowych w 2016 roku ze środków RPO. Dyrektor Zarządzania Programami Operacyjnymi UM Jakub Szymański zapewnił że po opracowaniu map potrzeb zdrowotnych w czerwcu br. środki zostaną uruchomione dla szpitali powiatowych i wojewódzkich. Przewodniczący Konwentu w związku z pytaniami dotyczącymi finansowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaproponował przekazanie drogą elektroniczną informacji nt. wysokości otrzymanych dotacji oraz wysokości ponoszonych kosztów. Na tym posiedzenie zakończono.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 22 lutego 2016 r.

Protokół nr 2/2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji i finansowania programu „Rodzina 500 plus”

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji działania 12 – Infrastruktura Społeczna, poddziałanie 12.1.3 – Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie podziału środków finansowych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR RPO WM 2014-2020

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 28 stycznia 2016

Konwent_28012016_1W czwartek 28 stycznia br odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w Starostwie Powiatowym w Krakowie. W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów, wicestarostowie oraz zaproszeni goście: wojewoda małopolski Józef Pilch, I wicewojewoda Józef Gawron, II wicewojewoda Piotr Ćwik, geodeci powiatowi oraz przedstawiciele miasta Krakowa i Tarnowa. Podczas posiedzenia wojewoda Józef Pilch nakreślił plan swojej pracy, opowiedział o planach rządu, nowych programach oraz zwrócił szczególną uwagę na organizację Światowych Dni Młodzieży. Zadeklarował również wolę współpracy z samorządami na rzecz dynamicznego rozwoju całego regionu. Starostowie z kolei zasygnalizowali najważniejsze problemy z którymi borykają się na co dzień w swoich powiatach. Starosta bocheński mówił o zwrotach byłym właścicielom nieruchomości będących w zasobach majątkowych powiatów i związanymi z tym ogromnymi odszkodowaniami poważnie naruszającymi budżet. Mówił również o Narodowym Programie Budowy i Odbudowy Dróg Powiatowych i Gminnych który został ograniczony o 200 mln złotych, o niedofinansowaniu zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie geodezji, Powiatowych Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności jak również administracji budowlanej. Wojewoda Pilch zapewnił, że odwiedzi każdy powiat i z każdym ze starostów będzie rozmawiał o rozwiązaniu problemów.

W kolejnym punkcie spotkania Wojciech Basta – geodeta powiatu krakowskiego przedstawił prezentację dot. realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014 – 2020, w zakresie Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej. Wskazał na niejednoznaczną interpretację przepisów dotyczących tego projektu. Powiaty były zainteresowane realizacją projektu RPO WM 2014-2020 chcąc zmodernizować i tworzyć bazy EGiB, BDOT500 i GESUT. Natomiast wg instytucji zarządzającej projektem priorytetem są prace związanie z dostępnością i zwiększeniem wykorzystania e-usług. Również wydatki kwalifikowane są wprost ukierunkowane na cyfrowy rozwój informacji przestrzennej. W dyskusji starosta krakowski Józef Krzyworzeka przypomniał, że rozmowy z Urzędem Marszałkowskim nt. modernizacji gruntów trwają już około półtora roku i zwrócił się do Wojewody o pomoc w pozytywnym rozwiązaniu problemu. Starostowie jednogłośnie podjęli stanowisko w powyższej sprawie.

W dyskusji na temat szpitali powiatowych starostowie opowiedzieli się za utrzymaniem kompromisu dotyczącego podziału środków za pomocą algorytmu ustalonego w poprzedniej kadencji. Większością głosów podjęto stanowisko w sprawie podziału alokacji pomiędzy poszczególne powiaty WM w ramach Poddziałania 12.1.3 RPO WM 2014-2020.

Na koniec podjęto dyskusję na temat wystąpienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osobowych w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Starosta bocheński zobowiązał się do przygotowania stanowiska w sprawie nowelizacji ww. ustawy.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 28 stycznia 2016 r.

Protokół nr 1/2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie środków na szpitale 

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji projektu e-usługi wraz z załącznikiem 

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Wieliczka, 8 grudnia 2015

konwent16     We wtorek, 8 grudnia 2015 roku odbyło się siódme posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Rozpoczęli je gospodarz spotkania – starosta wielicki Jacek Juszkiewicz i przewodniczący Konwentu Powiatów Józef Krzyworzeka, którzy przywitali starostów, zaproszonych gości i wszystkich uczestników zgromadzonych w Auli Kampusu Wielickiego w Wieliczce.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podczas posiedzenia wysłuchał wystąpienia dr n. med. Łukasza Cichockiego, który przedstawił prezentację nt. „Zmian w leczeniu psychiatrycznym w Województwie Małopolskim”, następnie podjęto temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2016 roku. W tym punkcie głos zabrała Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – dyrektor MOW NFZ, która poinformowała, że plan finansowy na 2016 rok zakłada 5% wzrost nakładów na leczenie szpitalne i żaden podmiot nie otrzymał mniej środków niż w 2015 roku. Wszystkie środki zostały rozdysponowane i nie ma rezerw na zwiększenie puli dla szpitali powiatowych. W odpowiedzi Adam Styczeń – prezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski zwrócił uwagę, że wzrost nakładów finansowych na szpitale dotyczy tylko szpitali wojewódzkich a dla powiatowych budżet 2016 jest porównywalny z rokiem 2013. Dyrektorzy szpitali są tym faktem głęboko zaniepokojeni, niemniej jednak możliwy jest kompromis pod warunkiem, że nakład finansowy na powiatowe lecznictwo szpitalne zostanie powiększony o rzeczywiste wykonanie świadczeń w zakresach chorób wewnętrznych, ginekologii (bez limitów), chirurgii ogólnej oraz pediatrii. Według wyliczeń kwota 15 mln pozwoliłaby te świadczenia zagwarantować i wtedy dyrektorzy będą skłonni zaakceptować propozycje NFZ. W przeciwnym razie dyrektorzy przy akceptacji organów prowadzących nie przystąpią do aneksowania umów na 2016 rok. W dyskusji nad problemem wzięło udział wiele zgromadzonych osób, padło wiele głosów o konieczności zmiany systemu, tak by doprowadzić do sytuacji w której środki na działanie szpitali powiatowych będą zagwarantowane.

W kolejnych punktach posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego podpisano porozumienie Powiatów Małopolski ustanawiające miasto Kraków liderem projektu „ZSIN II” (projekt ma na celu wykonanie modernizacji geodezyjnej działek), jednogłośnie podjęto stanowisko w sprawie propozycji przywrócenia do „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej” terminu październikowego składania wniosków o przyznanie środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz omówiono podział środków na zadania geodezyjne. Starostowie powiatów: Bocheńskiego, Chrzanowskiego, Dąbrowskiego i Miechowskiego wyrazili zgodę na przekazanie po 100.000 złotych dla miasta Tarnowa, które wskutek niekorzystnego algorytmu otrzymało zbyt mało środków na realizację zadań geodezyjnych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Wieliczka, 8 grudnia 2015 r.

Protokół nr 7/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie przywrócenia terminu składania wniosków 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Bochnia, 9 listopada 2015

DSC_4262    W poniedziałek, 9 listopada w Starostwie Powiatowym w Bochni odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. W posiedzeniu oprócz starostów powiatów wzięli udział zaproszeni goście: Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, Piotr Szymański – dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych UM WM, Jakub Szymański – dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UM WM oraz geodeci powiatowi.

Podczas obrad starostowie rozmawiali na temat możliwości pozyskania środków finansowych na zadania powiatu w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych, rozpoczęto dyskusję nad wykorzystaniem środków finansowych z MRPO na lata 2014-2020 w zakresie OSI Priorytetowej 2 „Cyfrowa Małopolska” poddziałanie 2.1.4. E-usługi w informacji przestrzennej oraz rozpatrzono wystąpienia Marka Sowy – Marszałka Województwa w sprawie aplikowania o środki finansowe w ramach Poddziałania 12.1.3 RPO WM na lata 2014-2020.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął stanowiska w sprawie finansowania szpitali, podwyżek dla służby zdrowia oraz w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Bochnia, 9 listopada 2015 r.

Protokół nr 6/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie szpitali

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie wynagrodzeń pracowników służby zdrowia

DSC_4266  DSC_4234

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 16 września 2015

Konwent wrzesien 2015      W środę 16 września 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wzięło udział 16 członków Konwentu oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Mirosław Stec i Jacek Kwiatkowski z Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Piotr Szymański – dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych UM, Wojciech Pałka – wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Rafał Kopeć – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wojciech Basta – dyrektor Wydziału Geodezji oraz Mirosław Golanko – zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Obrady rozpoczęły się od prezentacji Piotra Szymańskiego – Dyrektora Departamentu Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – w której omówił on założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej na temat możliwości pozyskania środków finansowych na zadania powiatu w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych. Po prezentacji nastąpiła dyskusja w której Starostowie przedstawili swoje uwagi, szczególnie co do niewystarczającego finansowania projektu z zewnętrznych środków.

W dwóch kolejnych punktach obrad przyjęto dwa stanowiska: w sprawie powołania instytucji koronera oraz w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W pierwszym stanowisku stwierdzono, że istnieje podstawa do powołania instytucji tzw. koronera, natomiast brak jest dostatecznych uregulowań w aktach wykonawczych do ustawy o cmentarzach, które umożliwiałyby wdrożenie przedmiotowego zapisu ustawowego. Szczególnie wskazano na brak podstawy prawnej do finansowania instytucji koronera z budżetu powiatu, dlatego Starostowie w podjętym stanowisku wnioskują o pilne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uregulowania powyższych kwestii.

Drugie stanowisko w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazało, że w aktualnym stanie prawnym brak jest jednoznacznego wskazania, który organ jest wierzycielem z tytułu dochodów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (czy jest to marszałek województwa czy starosta). Dlatego Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego wnioskuje do Marszałka Sejmu, wszystkich Klubów Parlamentarnych oraz wszystkich posłów niezrzeszonych o pilne zmiany ww. ustawie, polegające na wskazaniu organu, który będzie prowadził windykację opłat (naliczonych na podstawie wspomnianej ustawy). Jednoznaczne doprecyzowanie roli organu odpowiedzialnego za windykację należności powinno być jak najszybciej procedowane i powinno spełniać postulaty zgłaszane w tym zakresie przez samorządy powiatowe.

W dalszej części posiedzenia Konwentu starostowie przyjęli i podpisali deklarację w sprawie aplikowania o środki finansowe w ramach osi priorytetowej dot. ochrony zdrowia oraz omówili zagadnienia dotyczące standaryzacji procedur realizowanych w powiatach w zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami. W tym punkcie prof. dr. hab. Mirosław Stec przedstawił Fundację Małopolska Izba Samorządowa i zadeklarował chęć działania na rzecz wszystkich placówek samorządowych, szczególnie w sferze reprywatyzacji, gdzie ze względu na bardzo różnorodne sprawy nie ma możliwości stworzenia uniwersalnej dla każdego przypadku legislacji. Następnie Mirosław Golanko – zastępca dyrektora ORB przedstawił informację na temat aktualnie prowadzonych prac przez Małopolski Urząd Wojewódzki w zakresie standaryzacji ww. procedur.

W ostatnim punkcie posiedzenia przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Józef Krzyworzeka przedstawił projekt ankiety dot. reprywatyzacji. Ustalono też, że dane dotyczące roszczeń zostaną zebrane w jednostkach samorządowych i przekazane do Związku Powiatów Polskich.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Zawoja, 16-17 czerwca 2015 r.

Protokół nr 5/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie koronera

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie gruntów rolnych

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Zawoja, 16-17 czerwca 2015

Konwent_4     W dniach 16 i 17 czerwca 2015 roku w Stryszawie odbyło się wspólne posiedzenie Konwentów Powiatów Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego i Mazowieckiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu wziął udział Pan Marek Wójcik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Podczas tych dwóch dni Starostowie wzięli udział w konferencji prowadzonej przez przedstawicieli Związku Powiatów Polskich nt. „Wykorzystania wyników projektu DoKliP w pozyskiwaniu środków unijnych w nowym okresie budżetowania”, oraz wysłuchali dwóch prezentacji podczas bloków tematycznych.

Pierwszy blok poprowadził prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur. Jego tematem było pytanie o konieczność systemowych zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Starostowie po wystąpieniu profesora dyskutowali nad polskim samorządem terytorialnym i kierunkami jego reformowania w kontekście Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce.

Następnego dnia odbył się drugi blok tematyczny prowadzony przez Piotra Mikiela – dyrektora Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie na temat wybranych zagadnień dotyczących stosowania ustawy o publicznym transporcie  zbiorowym.

Wspólne posiedzenie zakończyło się przyjęciem stanowiska Konwentów Powiatów Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego i Mazowieckiego w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął także stanowisko ws. zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Zawoja, 16-17 czerwca 2015 r.

Protokół nr 4/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Śląskiego w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 5 maja 2015 r.

P1000475          We wtorek, 5 maja 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, w którym wzięli udział starostowie małopolskich powiatów oraz zaproszeni goście: Marek Sowa – marszałek Województwa Małopolskiego, Jakub Szymański – dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi. Uczestnikami posiedzenia byli ponadto: Wojciech Pałka – wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Arkadiusz Wrzoszczyk – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Adam Wójcik – sekretarz Powiatu Krakowskiego, Lidia Pycińska – dyrektor Wydziału Edukacji, Mirosław Golanko – zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Podczas spotkania marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa zaprezentował założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i określił możliwości pozyskiwania środków finansowych na zadania w zakresie infrastruktury drogowej, poprawy jakości danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, promocji i ochrony zdrowia oraz szkolnictwa zawodowego. W dyskusji starostowie przekazali swoje uwagi co do programu.

W kolejnym punkcie obrad podjęto głosowanie w sprawie zmian dot. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020. Projekt został jednomyślnie zaopiniowany.

W punkcie czwartym konwentu omówiono propozycję zorganizowania warsztatów prawno-finansowych nt. „Wzorcowego modelu szpitala powiatowego”. Propozycję przedstawił starosta bocheński Ludwik Węgrzyn. Ustalono, że Starostowie przekażą informację dyrektorom szpitali o możliwości bezpłatnego udziału w warsztatach.

Posiedzenie konwentu zakończono omówieniem spraw bieżących.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 5 maja 2015 r.

Protokół nr 3/2015

 

 

 

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – KRAKÓW, 17 MARCA 2015 R.

Konwent_2     17 marca br w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, w którym wzięli udział starostowie małopolskich powiatów. Podczas spotkania Konwent podjął stanowiska w sprawie niedoszacowania wysokości dotacji na funkcjonowanie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz w sprawie informacji NIK z zakresu kontroli zadań Starostów w obszarze ochrony środowiska. Decyzję co do wspólnego stanowiska w sprawie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z art.2 ust.2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku przeniesiono na kolejne spotkanie. Ponadto podjęto uchwały:

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego (KM RPO WM) na lata 2014 – 2020. Delegatem został starosta nowotarski Krzysztof Faber.

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy do Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych. Delegatem został starosta miechowski Marian Gamrat, zastępcą starosta proszowicki Grzegorz Pióro.

– w sprawie uzupełnienia składu delegatów do Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013. Skład komitetu został powiększony o wicestarostę dąbrowskiego Marka Kopię (zastępuje starostę dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego), funkcję zastępcy starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka będzie pełnić Monika Bochenek – dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy do Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Delegatem został starosta limanowski Jan Puchała, a jego zastępcą starosta krakowski Józef Krzyworzeka.

– w sprawie wyboru trzech delegatów, uwzględniając podział Małopolski na subregiony do Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wybrano starostę limanowskiego Jana Puchałę, starostę tarnowskiego Romana Łucarza oraz starostę wadowickiego Bartosza Kalińskiego.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 17 marca 2015 r.

Protokół nr 2/2015

Uchwała nr 7/2015

Uchwała nr 8/2015

Uchwała nr 9/2015

Uchwała nr 10/2015

Uchwała nr 11/2015

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 stycznia 2015 r.

Konwent_14stycznia2015    W środę, 14 stycznia br w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Starostowie rozpoczęli Konwent od wyboru nowego Przewodniczącego, którym w V kadencji 2014 – 2018 został p. Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski oraz dwóch wiceprzewodniczących Jana Puchałę Starostę Limanowskiego i Józefa Tomala Starostę Myślenickiego. Podjęto szereg uchwał delegujących starostów do prac w komisjach. Delegatem do Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 w Województwie Małopolskim został Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak. W Małopolskim Komitecie Sterującym zasiądzie Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 zasili Marek Pławiak Starosta Nowosądecki. Delegatem do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński. Do prac w Komisji Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego Konwent delegował Starostę Chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka. Przewodniczący Konwentu Józef Krzyworzeka przyjął zaproszenie do udziału w pracach Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa oraz Rady Programowej Projektu „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”.

W związku ze zbliżającym się terminem XVIII Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich, Starostowie rekomendowali Pana Ludwika Węgrzyna Starostę Bocheńskiego na Prezesa Związku Powiatów Polskich oraz delegowali p. Tadeusza Kwiatkowskiego Starostę Dąbrowskiego w skład Zarządu na szczeblu krajowym. Podczas Konwentu Starostowie poruszali zagadnienia dotyczące niedofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 stycznia 2015 r.

Protokół nr 1/2015

Uchwała nr 1/2015

Uchwała nr 2/2015

Uchwała nr 3/2015

Uchwała nr 4/2015

Uchwała nr 5/2015

Uchwała nr 6/2015