Bez kategorii

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Poręba Wielka, 21-22 czerwca 2017

IMG_0717W dniach 21-22 czerwca 2017 r. w Porębie Wielkiej odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Wiceprzewodniczącego w obradach udział wzięli Pan Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Pani Małgorzata Lechowicz Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Pan Janusz Kot Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Szpitale Małopolski.

Obrady rozpoczęły się od wystąpienia Pana Prezesa Janusza Kota, który omówił najważniejsze zmiany dotyczące ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Następnie Pan Marszałek Jacek Krupa przedstawił stan zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zostały omówione konkursy rozstrzygnięte oraz te, które są jeszcze na etapie oceny. Ponadto przedstawiono nabory planowane. W dalszej części posiedzenia  dyskutowano nad realizacją Projektu Państwowe Ratownictwo Medyczne SWD. Starostowie zaznaczyli, iż priorytetem  jest kwestia zachowania trwałości projektu obecnie działającego systemu oraz finansowanie wdrażania i funkcjonowania systemu centralnego.  Stanowiska w tej sprawie przedstawili kolejno Pan Marszałek Jacek Krupa, Pani Dyrektor Lechowicz jako przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Szpitale Małopolski.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Poręba Wielka 21-22 czerwca 2017 r.

Protokół nr 4/2017

Stanowisko Konwentu z dnia 3 lipca 2017 r.- w sprawie projektowanych zmian w organizacji zarządzania systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w Małopolsce

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Balice, 15 maja 2017

DSC_000415 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Kraków Airport Hotel odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.
Podczas posiedzenia Zarząd Spółki MPL Kraków-Balice im. Jana Pawła II zaprezentował plan inwestycji dotyczący budowy nowej drogi startowej lotniska.

Po prezentacji starostowie dyskutowali o ustaleniach Komitetu Monitorującego w sprawie podwyższenia wagi do 10% dla wnioskodawców, którzy przeszli ścieżkę Forum Subregionalnego oraz podjęli decyzje w sprawie odstąpienia od złożenia wniosku dotyczącego ustalenia górnego limitu środków w ramach Poddziałania 12.1.3 RPO WM na lata 2014-2020 (projekty z zakresu poprawy Infrastruktury Służby Zdrowia).  W czasie dyskusji omówiono także zmianę ustawy o publicznym transporcie oraz zastanawiano się na sformalizowaniem działalności Forum e-Geodezja.

Po zakończeniu spotkania odbyło się zwiedzanie części ogólnodostępnej i zastrzeżonej lotniska.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Balice 15 maja 2017 r.

Protokół nr 3/2017

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 17 lutego 2017

Konwent-Powiatów-luty2017_01W piątek, 17 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego, podczas którego starostowie wybrali Marka Wójcika na członka Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ponadto podjęto stanowiska w sprawie obowiązujących procedur i dokumentów wykonawczych Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz w sprawie interpretacji przepisów ustawy Prawo budowlane zawartych w piśmie Dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 2 stycznia 2017 roku. Podczas zebrania starostowie wysłuchali także wystąpienia Jacka Krupy, marszałka Województwa Małopolskiego na temat e-usług w sektorze ochrony zdrowia oraz Piotra Szymańskiego, dyrektora Departamentu Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego, który przedstawił prezentację na temat rozbudowy projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Do prac w Komitecie Sterującym MSIM został wybrany Tadeusz Kwiatkowski, starosta dąbrowski. Ponadto starostowie podtrzymali uzgodnione stanowisko w sprawie deklaracji-porozumienia dot. podziału alokacji pomiędzy poszczególne powiaty Województwa Małopolskiego w ramach Poddziałania 12.1.3.RPO WM 2014-2020.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków 17 lutego 2017 r.

Protokół nr 1/2017

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 15 listopada 2016

We wtorek 15 listopada 2016r. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w spotkaniu wzięli udział Pan Józef Pilch Wojewoda Małopolski, Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty i Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty. Podczas obrad poruszano tematy dotyczące realizacji projektów drogowych i osuwiskowych. Wojewoda przybliżył szczegóły   programu  „Mieszkanie plus” zachęcając Starostów do uczestnictwa  i pomocy w realizacji rządowego programu.

O priorytetach związanych z wejściem w życie po 16 grudnia br. nowej ustawy o szkolnictwie – informowała Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął Stanowisko w sprawie kwalifikacji merytorycznej przez Fora Subregionalne  naboru wniosków do podziałania 12.1.3 – Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków 15 listopada 2016 r.

Protokół nr 5/2016

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Tomaszowice, 16-17 września 2016

DSC_0100W dniach 16 i 17 września 2016 roku w Tomaszowicach odbył się Konwent Powiatów Województw Małopolskiego i Śląskiego.  Obrady zostały podzielone na trzy bloki tematyczne: „Zmiany w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego”, „Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej” oraz „Kierunki zmian w systemie edukacji”. Dyskusję podczas spotkania zdominowała tematyka budowlana, głownie prezentacja projektu kodeksu urbanistyczno – budowlanego, który jeszcze we wrześniu tego roku ma zostać  skierowany do konsultacji publicznych. Nowy kodeks ma uspójnić  proces planowania przestrzennego oraz proces inwestycyjno-budowlany, dzięki czemu możliwe będzie wyeliminowanie wielu problemów interpretacyjnych.

Obecny na konwencie Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa powiedział w swoim wystąpieniu m.in.:

–  Chcemy jeszcze we wrześniu, przy okazji Dnia Budowlanych, skierować projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego do konsultacji publicznych. Celem kodeksu jest przywrócenie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej jak i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. W kodeksie wprowadzono kategorie dotyczące różnych inwestycji. W zależności od ich rodzaju będzie stosowany odpowiedni proces dochodzenia do pozwolenia na budowę. Dzisiaj przepisy regulujące proces budowlany są rozproszone w wielu aktach prawnych, są różnie interpretowane, co powoduje, że inwestor bardzo często ma problem, żeby je zrozumieć i właściwie stosować. Po przyjęciu kodeksu proces inwestycyjny będzie jasny, klarowny i sprawniej będzie można budować.

Wśród prelegentów znaleźli się  Tomasz Żuchowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty oraz Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Tomaszowice, 16-17 września 2016 r.

Protokół nr 4/2016

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Rytro, 15-16 kwietnia 2016

DSC02418W  dniach 15-16 kwietnia br., w Rytrze  odbył się kolejny Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu wzięli udział Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego i Pan Jacek Kowalczyk dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Dyskutowano między innymi nad uregulowaniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w zakresie dotyczącym dróg subregionalnych, e-usług w informacji przestrzennej oraz infrastruktury ochrony zdrowia.

Marszałek przybliżył także zasady finansowania inwestycji w drogi wojewódzkie oraz lokalne w ramach Celu tematycznego 7, zawartego w Umowie Partnerstwa.

W drugim dniu omawiano tematy z  zakresu pomocy społecznej. Debatowano nad  poprawą jakości usług społecznych  oraz zasad  ich finansowania.

Starostowie podjęli stanowiska w sprawie:

–  finansowania pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na terenie WM,

–  zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte    pod

drogi publiczne w trybie specustawy drogowej,

– proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia 118 lipca 2001r., – Prawo wodne.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Rytro, 15-16 kwietnia 2016 r.

Protokół nr 3/2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie sposobu finansowania pobytu mieszkańców  Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa małopolskiego

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia
18 lipca 2001r. – Prawo wodne

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 22 lutego 2016

DSC_0016    W poniedziałek 22 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia starostowie rozmawiali m. in. o sprawach dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Przewodniczący Konwentu przekazał zebranym informację o spotkaniu zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju Kazimierza Bujakowskiego w sprawie realizacji projektów w ramach Poddziałania 2.1.3 E-usługi w informacji przestrzennej. W następstwie spotkania powstał projekt porozumienia dotyczący zasad współpracy przy projekcie. Odnieśli się do niego geodeci powiatowi przedstawiając zastrzeżenia i uwagi. Następnie dyskutowano nad możliwościami i sposobami rozwiązania problemu modernizacji i porozumienia w tej sprawie. Starosta olkuski zgłosił również wniosek w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego podziału środków na modernizację ewidencji gruntów i budynków, który będzie obowiązywał na czas trwania projektu. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie dyskutowano o wykorzystaniu środków finansowych w ramach projektów subregionalnych dla 7. Osi Priorytetowej Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach RPO WM 2014-2020. Okazało się, że kwota wynegocjowana w poprzedniej kadencji na drogi powiatowe (33,5mln) jest przeznaczona również dla gmin przez co po raz kolejny ograniczono pulę środków dla powiatów. Starostowie jednogłośnie potwierdzili uzgodnienia z 2014 roku o zamkniętej puli dla powiatów na drogi powiatowe. Stanowisko w sprawie honorowania ustaleń dotyczące podziału środków zostanie przyjęte na kolejnym posiedzeniu Konwentu.

Podczas posiedzenia Konwent wybrał starostę wadowickiego Bartosza Kalińskiego na przedstawiciela Konwentu Powiatów WM do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz podjął stanowisko w sprawie realizacji i finansowania programu „Rodzina 500 plus”.

W sprawach bieżących starosta oświęcimski Zbigniew Starzec poruszył kwestię dofinansowania szpitali powiatowych w 2016 roku ze środków RPO. Dyrektor Zarządzania Programami Operacyjnymi UM Jakub Szymański zapewnił że po opracowaniu map potrzeb zdrowotnych w czerwcu br. środki zostaną uruchomione dla szpitali powiatowych i wojewódzkich. Przewodniczący Konwentu w związku z pytaniami dotyczącymi finansowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaproponował przekazanie drogą elektroniczną informacji nt. wysokości otrzymanych dotacji oraz wysokości ponoszonych kosztów. Na tym posiedzenie zakończono.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 22 lutego 2016 r.

Protokół nr 2/2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji i finansowania programu „Rodzina 500 plus”

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji działania 12 – Infrastruktura Społeczna, poddziałanie 12.1.3 – Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie podziału środków finansowych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR RPO WM 2014-2020

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 28 stycznia 2016

Konwent_28012016_1W czwartek 28 stycznia br odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w Starostwie Powiatowym w Krakowie. W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów, wicestarostowie oraz zaproszeni goście: wojewoda małopolski Józef Pilch, I wicewojewoda Józef Gawron, II wicewojewoda Piotr Ćwik, geodeci powiatowi oraz przedstawiciele miasta Krakowa i Tarnowa. Podczas posiedzenia wojewoda Józef Pilch nakreślił plan swojej pracy, opowiedział o planach rządu, nowych programach oraz zwrócił szczególną uwagę na organizację Światowych Dni Młodzieży. Zadeklarował również wolę współpracy z samorządami na rzecz dynamicznego rozwoju całego regionu. Starostowie z kolei zasygnalizowali najważniejsze problemy z którymi borykają się na co dzień w swoich powiatach. Starosta bocheński mówił o zwrotach byłym właścicielom nieruchomości będących w zasobach majątkowych powiatów i związanymi z tym ogromnymi odszkodowaniami poważnie naruszającymi budżet. Mówił również o Narodowym Programie Budowy i Odbudowy Dróg Powiatowych i Gminnych który został ograniczony o 200 mln złotych, o niedofinansowaniu zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie geodezji, Powiatowych Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności jak również administracji budowlanej. Wojewoda Pilch zapewnił, że odwiedzi każdy powiat i z każdym ze starostów będzie rozmawiał o rozwiązaniu problemów.

W kolejnym punkcie spotkania Wojciech Basta – geodeta powiatu krakowskiego przedstawił prezentację dot. realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014 – 2020, w zakresie Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej. Wskazał na niejednoznaczną interpretację przepisów dotyczących tego projektu. Powiaty były zainteresowane realizacją projektu RPO WM 2014-2020 chcąc zmodernizować i tworzyć bazy EGiB, BDOT500 i GESUT. Natomiast wg instytucji zarządzającej projektem priorytetem są prace związanie z dostępnością i zwiększeniem wykorzystania e-usług. Również wydatki kwalifikowane są wprost ukierunkowane na cyfrowy rozwój informacji przestrzennej. W dyskusji starosta krakowski Józef Krzyworzeka przypomniał, że rozmowy z Urzędem Marszałkowskim nt. modernizacji gruntów trwają już około półtora roku i zwrócił się do Wojewody o pomoc w pozytywnym rozwiązaniu problemu. Starostowie jednogłośnie podjęli stanowisko w powyższej sprawie.

W dyskusji na temat szpitali powiatowych starostowie opowiedzieli się za utrzymaniem kompromisu dotyczącego podziału środków za pomocą algorytmu ustalonego w poprzedniej kadencji. Większością głosów podjęto stanowisko w sprawie podziału alokacji pomiędzy poszczególne powiaty WM w ramach Poddziałania 12.1.3 RPO WM 2014-2020.

Na koniec podjęto dyskusję na temat wystąpienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osobowych w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Starosta bocheński zobowiązał się do przygotowania stanowiska w sprawie nowelizacji ww. ustawy.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 28 stycznia 2016 r.

Protokół nr 1/2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie środków na szpitale 

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji projektu e-usługi wraz z załącznikiem 

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Wieliczka, 8 grudnia 2015

konwent16     We wtorek, 8 grudnia 2015 roku odbyło się siódme posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Rozpoczęli je gospodarz spotkania – starosta wielicki Jacek Juszkiewicz i przewodniczący Konwentu Powiatów Józef Krzyworzeka, którzy przywitali starostów, zaproszonych gości i wszystkich uczestników zgromadzonych w Auli Kampusu Wielickiego w Wieliczce.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podczas posiedzenia wysłuchał wystąpienia dr n. med. Łukasza Cichockiego, który przedstawił prezentację nt. „Zmian w leczeniu psychiatrycznym w Województwie Małopolskim”, następnie podjęto temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2016 roku. W tym punkcie głos zabrała Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – dyrektor MOW NFZ, która poinformowała, że plan finansowy na 2016 rok zakłada 5% wzrost nakładów na leczenie szpitalne i żaden podmiot nie otrzymał mniej środków niż w 2015 roku. Wszystkie środki zostały rozdysponowane i nie ma rezerw na zwiększenie puli dla szpitali powiatowych. W odpowiedzi Adam Styczeń – prezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski zwrócił uwagę, że wzrost nakładów finansowych na szpitale dotyczy tylko szpitali wojewódzkich a dla powiatowych budżet 2016 jest porównywalny z rokiem 2013. Dyrektorzy szpitali są tym faktem głęboko zaniepokojeni, niemniej jednak możliwy jest kompromis pod warunkiem, że nakład finansowy na powiatowe lecznictwo szpitalne zostanie powiększony o rzeczywiste wykonanie świadczeń w zakresach chorób wewnętrznych, ginekologii (bez limitów), chirurgii ogólnej oraz pediatrii. Według wyliczeń kwota 15 mln pozwoliłaby te świadczenia zagwarantować i wtedy dyrektorzy będą skłonni zaakceptować propozycje NFZ. W przeciwnym razie dyrektorzy przy akceptacji organów prowadzących nie przystąpią do aneksowania umów na 2016 rok. W dyskusji nad problemem wzięło udział wiele zgromadzonych osób, padło wiele głosów o konieczności zmiany systemu, tak by doprowadzić do sytuacji w której środki na działanie szpitali powiatowych będą zagwarantowane.

W kolejnych punktach posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego podpisano porozumienie Powiatów Małopolski ustanawiające miasto Kraków liderem projektu „ZSIN II” (projekt ma na celu wykonanie modernizacji geodezyjnej działek), jednogłośnie podjęto stanowisko w sprawie propozycji przywrócenia do „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej” terminu październikowego składania wniosków o przyznanie środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz omówiono podział środków na zadania geodezyjne. Starostowie powiatów: Bocheńskiego, Chrzanowskiego, Dąbrowskiego i Miechowskiego wyrazili zgodę na przekazanie po 100.000 złotych dla miasta Tarnowa, które wskutek niekorzystnego algorytmu otrzymało zbyt mało środków na realizację zadań geodezyjnych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Wieliczka, 8 grudnia 2015 r.

Protokół nr 7/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie przywrócenia terminu składania wniosków