Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 16 września 2015

Konwent wrzesien 2015      W środę 16 września 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wzięło udział 16 członków Konwentu oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Mirosław Stec i Jacek Kwiatkowski z Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Piotr Szymański – dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych UM, Wojciech Pałka – wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Rafał Kopeć – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wojciech Basta – dyrektor Wydziału Geodezji oraz Mirosław Golanko – zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Obrady rozpoczęły się od prezentacji Piotra Szymańskiego – Dyrektora Departamentu Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – w której omówił on założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej na temat możliwości pozyskania środków finansowych na zadania powiatu w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych. Po prezentacji nastąpiła dyskusja w której Starostowie przedstawili swoje uwagi, szczególnie co do niewystarczającego finansowania projektu z zewnętrznych środków.

W dwóch kolejnych punktach obrad przyjęto dwa stanowiska: w sprawie powołania instytucji koronera oraz w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W pierwszym stanowisku stwierdzono, że istnieje podstawa do powołania instytucji tzw. koronera, natomiast brak jest dostatecznych uregulowań w aktach wykonawczych do ustawy o cmentarzach, które umożliwiałyby wdrożenie przedmiotowego zapisu ustawowego. Szczególnie wskazano na brak podstawy prawnej do finansowania instytucji koronera z budżetu powiatu, dlatego Starostowie w podjętym stanowisku wnioskują o pilne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uregulowania powyższych kwestii.

Drugie stanowisko w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazało, że w aktualnym stanie prawnym brak jest jednoznacznego wskazania, który organ jest wierzycielem z tytułu dochodów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (czy jest to marszałek województwa czy starosta). Dlatego Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego wnioskuje do Marszałka Sejmu, wszystkich Klubów Parlamentarnych oraz wszystkich posłów niezrzeszonych o pilne zmiany ww. ustawie, polegające na wskazaniu organu, który będzie prowadził windykację opłat (naliczonych na podstawie wspomnianej ustawy). Jednoznaczne doprecyzowanie roli organu odpowiedzialnego za windykację należności powinno być jak najszybciej procedowane i powinno spełniać postulaty zgłaszane w tym zakresie przez samorządy powiatowe.

W dalszej części posiedzenia Konwentu starostowie przyjęli i podpisali deklarację w sprawie aplikowania o środki finansowe w ramach osi priorytetowej dot. ochrony zdrowia oraz omówili zagadnienia dotyczące standaryzacji procedur realizowanych w powiatach w zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami. W tym punkcie prof. dr. hab. Mirosław Stec przedstawił Fundację Małopolska Izba Samorządowa i zadeklarował chęć działania na rzecz wszystkich placówek samorządowych, szczególnie w sferze reprywatyzacji, gdzie ze względu na bardzo różnorodne sprawy nie ma możliwości stworzenia uniwersalnej dla każdego przypadku legislacji. Następnie Mirosław Golanko – zastępca dyrektora ORB przedstawił informację na temat aktualnie prowadzonych prac przez Małopolski Urząd Wojewódzki w zakresie standaryzacji ww. procedur.

W ostatnim punkcie posiedzenia przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Józef Krzyworzeka przedstawił projekt ankiety dot. reprywatyzacji. Ustalono też, że dane dotyczące roszczeń zostaną zebrane w jednostkach samorządowych i przekazane do Związku Powiatów Polskich.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Zawoja, 16-17 czerwca 2015 r.

Protokół nr 5/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie koronera

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie gruntów rolnych

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Zawoja, 16-17 czerwca 2015

Konwent_4     W dniach 16 i 17 czerwca 2015 roku w Stryszawie odbyło się wspólne posiedzenie Konwentów Powiatów Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego i Mazowieckiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu wziął udział Pan Marek Wójcik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Podczas tych dwóch dni Starostowie wzięli udział w konferencji prowadzonej przez przedstawicieli Związku Powiatów Polskich nt. „Wykorzystania wyników projektu DoKliP w pozyskiwaniu środków unijnych w nowym okresie budżetowania”, oraz wysłuchali dwóch prezentacji podczas bloków tematycznych.

Pierwszy blok poprowadził prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur. Jego tematem było pytanie o konieczność systemowych zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Starostowie po wystąpieniu profesora dyskutowali nad polskim samorządem terytorialnym i kierunkami jego reformowania w kontekście Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce.

Następnego dnia odbył się drugi blok tematyczny prowadzony przez Piotra Mikiela – dyrektora Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie na temat wybranych zagadnień dotyczących stosowania ustawy o publicznym transporcie  zbiorowym.

Wspólne posiedzenie zakończyło się przyjęciem stanowiska Konwentów Powiatów Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego i Mazowieckiego w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął także stanowisko ws. zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Zawoja, 16-17 czerwca 2015 r.

Protokół nr 4/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Śląskiego w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 5 maja 2015 r.

P1000475          We wtorek, 5 maja 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, w którym wzięli udział starostowie małopolskich powiatów oraz zaproszeni goście: Marek Sowa – marszałek Województwa Małopolskiego, Jakub Szymański – dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi. Uczestnikami posiedzenia byli ponadto: Wojciech Pałka – wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Arkadiusz Wrzoszczyk – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Adam Wójcik – sekretarz Powiatu Krakowskiego, Lidia Pycińska – dyrektor Wydziału Edukacji, Mirosław Golanko – zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Podczas spotkania marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa zaprezentował założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i określił możliwości pozyskiwania środków finansowych na zadania w zakresie infrastruktury drogowej, poprawy jakości danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, promocji i ochrony zdrowia oraz szkolnictwa zawodowego. W dyskusji starostowie przekazali swoje uwagi co do programu.

W kolejnym punkcie obrad podjęto głosowanie w sprawie zmian dot. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020. Projekt został jednomyślnie zaopiniowany.

W punkcie czwartym konwentu omówiono propozycję zorganizowania warsztatów prawno-finansowych nt. „Wzorcowego modelu szpitala powiatowego”. Propozycję przedstawił starosta bocheński Ludwik Węgrzyn. Ustalono, że Starostowie przekażą informację dyrektorom szpitali o możliwości bezpłatnego udziału w warsztatach.

Posiedzenie konwentu zakończono omówieniem spraw bieżących.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 5 maja 2015 r.

Protokół nr 3/2015

 

 

 

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – KRAKÓW, 17 MARCA 2015 R.

Konwent_2     17 marca br w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, w którym wzięli udział starostowie małopolskich powiatów. Podczas spotkania Konwent podjął stanowiska w sprawie niedoszacowania wysokości dotacji na funkcjonowanie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz w sprawie informacji NIK z zakresu kontroli zadań Starostów w obszarze ochrony środowiska. Decyzję co do wspólnego stanowiska w sprawie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z art.2 ust.2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku przeniesiono na kolejne spotkanie. Ponadto podjęto uchwały:

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego (KM RPO WM) na lata 2014 – 2020. Delegatem został starosta nowotarski Krzysztof Faber.

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy do Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych. Delegatem został starosta miechowski Marian Gamrat, zastępcą starosta proszowicki Grzegorz Pióro.

– w sprawie uzupełnienia składu delegatów do Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013. Skład komitetu został powiększony o wicestarostę dąbrowskiego Marka Kopię (zastępuje starostę dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego), funkcję zastępcy starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka będzie pełnić Monika Bochenek – dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy do Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Delegatem został starosta limanowski Jan Puchała, a jego zastępcą starosta krakowski Józef Krzyworzeka.

– w sprawie wyboru trzech delegatów, uwzględniając podział Małopolski na subregiony do Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wybrano starostę limanowskiego Jana Puchałę, starostę tarnowskiego Romana Łucarza oraz starostę wadowickiego Bartosza Kalińskiego.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 17 marca 2015 r.

Protokół nr 2/2015

Uchwała nr 7/2015

Uchwała nr 8/2015

Uchwała nr 9/2015

Uchwała nr 10/2015

Uchwała nr 11/2015

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 stycznia 2015 r.

Konwent_14stycznia2015    W środę, 14 stycznia br w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Starostowie rozpoczęli Konwent od wyboru nowego Przewodniczącego, którym w V kadencji 2014 – 2018 został p. Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski oraz dwóch wiceprzewodniczących Jana Puchałę Starostę Limanowskiego i Józefa Tomala Starostę Myślenickiego. Podjęto szereg uchwał delegujących starostów do prac w komisjach. Delegatem do Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 w Województwie Małopolskim został Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak. W Małopolskim Komitecie Sterującym zasiądzie Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 zasili Marek Pławiak Starosta Nowosądecki. Delegatem do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński. Do prac w Komisji Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego Konwent delegował Starostę Chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka. Przewodniczący Konwentu Józef Krzyworzeka przyjął zaproszenie do udziału w pracach Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa oraz Rady Programowej Projektu „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”.

W związku ze zbliżającym się terminem XVIII Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich, Starostowie rekomendowali Pana Ludwika Węgrzyna Starostę Bocheńskiego na Prezesa Związku Powiatów Polskich oraz delegowali p. Tadeusza Kwiatkowskiego Starostę Dąbrowskiego w skład Zarządu na szczeblu krajowym. Podczas Konwentu Starostowie poruszali zagadnienia dotyczące niedofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 stycznia 2015 r.

Protokół nr 1/2015

Uchwała nr 1/2015

Uchwała nr 2/2015

Uchwała nr 3/2015

Uchwała nr 4/2015

Uchwała nr 5/2015

Uchwała nr 6/2015